ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านบางหินเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  เดิมชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลบางหิน 1 
(บ้านกลาง)  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2466 โดยนายพันนุ้ย  ขาวสู่  กำนันตำบลบางหิน  เป็นผู้สร้างอาคารชั่วคราวได้สำเร็จ และนายเนตร  ขวัญเมือง  เป็นครูใหญ่ ทำการสอนโรงเรียนนี้อยู่เป็นเวลา  5  ปี  จึงขอลาออกจากราชการ ได้มอบงานราชการให้แก่  นายวิเชียร  พิณแก้ว  ซึ่งนายอำเภอได้แต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ และได้ทำหน้าที่อยู่ได้  26  วัน  แล้วย้ายไปราชการที่อื่น ทางราชการจึงแต่งตั้งให้ 
นายเอียง  กองสมบูรณ์  เป็นครูใหญ่ตั้งแต่วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2471  เป็นอยู่ได้  1  ปี  แล้วย้ายไปที่อื่น  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายสวาท  บุญจันทร์  มาทำหน้าที่ครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  26  เมษายน  2472  เป็นอยู่ได้  1  เดือน  15  วัน  แล้วย้ายไปราชการที่อื่น  ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายคง  มากมูล  ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2472  เป็นอยู่ได้  12  ปี  6  เดือน  และได้ย้าย  นายเอียง  กองสมบูรณ์  มาทำหน้าที่เป็นครูใหญ่อีกครั้ง   ตั้งแต่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2484   จนถึง  17  เมษายน  พ.ศ. 2485  ทางราชการได้ย้ายนายเอียง  กองสมบูรณ์  ไปราชการที่อื่นแล้วให้  นายยอม  รอดภัย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางหิน  ตั้งแต่วันที่  17  เมษายน  พ.ศ. 2485  ทำหน้าที่ราชการจนถึงวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2490   ได้ลาออกจากราชการ  และทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายจรัส  สมแก้ว  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2490  นายจรัส  สมแก้ว  ได้สำรวจหาที่ดินไว้เพื่อสำหรับปลูกสร้างโรงเรียนถาวร  เป็นที่ดินของโรงเรียนเอง  เพราะที่ดินปลูกสร้างโรงเรียนชั่วคราว  เดิมนั้นเป็นของเอกชน  จึงทำรายงานขอแบ่งที่ดินที่สงวนของตำบล  นายอำเภอเมืองระนองได้อนุญาตให้เป็นที่ดินของโรงเรียนบ้านบางหิน  ตามหนังสือนายอำเภอเมืองระนองที่ 8186/2497  ลงวันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2497  ที่ดินแปลงนี้ได้มาเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2497  เป็นเนื้อที่  24  ไร่ 2 งาน  37  ตารางวา  นายจรัส  สมแก้ว ทำหน้าที่ราชการจนถึงวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2523  จึงลาออกจากราชการ  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายผล  รักชู  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน  ต่อมาได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2524  เป็นต้นไป
          ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านบางหิน ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งหมด  342 คน  มีครูผู้สอน   21  คน   มีนางกาญจนา สังข์สี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหินคนปัจจุบัน

บันทึกข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ