สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมายของสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านบางหิน
ลักษณะของสัญลักษณ์เป็นรูปรัศมี 17 แฉก ที่กระจายอยู่รอบวงกลม 2 วง ที่มีสีฟ้า สีขาว ล้อมรอบ อักษร บ.ห. ปรากฏอยู่ในวงกลมสีเหลืองทอง ภายใต้เครื่องหมายอุณาโลมและตราเสมาธรรมจักร มีปรัชญาคำว่า นตถิ ปญญา สมาอาภา อยู่ด้านล่าง
 
- รัศมี 17 แฉก สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา นำไปสู่ความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรืองของ ชื่อเสียง เกียรติยศและสติปัญญาและความ                                                            งดงามทางด้านศิลปะ
- อุณาโลม หมายถึง เครื่องหมายแสดงถึงนิมิตหมายที่ดีและสูงสุด เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งใน 32 ประการของมนุษย์
- เสมาธรรมจักร หมายถึง สัญลักษณ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ
-  วงกลม 2 วง สีฟ้า-สีขาว  หมายถึง   สีประจำโรงเรียนและเป็นสัญลักษณ์ แห่งความมีระเบียบวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- อักษร บ.ห. หมายถึง  อักษรย่อ ของโรงเรียน
- วงกลมสีเหลืองทอง หมายถึง  ความสงบ ความมีคุณธรรม
-  คำว่า นตถิ ปญญา สมาอาภา  หมายถึง  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนอง  หมายถึง โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

รวมความหมายว่า  โรงเรียนบ้านบางหิน  จะพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้และมีสติปัญญาที่สูงสุด ภายใต้ความมีระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ที่จะนำมาซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียง โดยอาศัยหลักธรรม ของศาสนา ดังคำที่ว่า “นตถิ ปญญา สมาอาภา  หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี. 
 
นายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ให้ความหมายและผู้ออกแบบสัญลักษณ์โรงเรียน
 บันทึกข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 357.89 KB