วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์


        หลักสูตรโรงเรียนบ้านบางหิน พุทธศักราช ๒๕๖๔  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย รักษ์ชุมชน ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ  จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ


 

ปรัชญา

     นตถิ ปญญา สมาอาภา    

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

 

บันทึกข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ