กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรพรรณ สูงสง่า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางฟัครียะห์ โสะอ้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2