บุคลากรทางการศึกษา

นายณัทธนกฤต อ่ำศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววนิดา วงค์นรินทร์
แม่บ้าน

นายปรเมษ นาคแก้ว
ครูอัตราจ้าง