บุคลากรทางการศึกษา

นายณัทธนกฤต อ่ำศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายภูติพัฐ ไชยณรงค์
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาววนิดา วงค์นรินทร์
แม่บ้าน