พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
     1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม
     2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
     3. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
     4. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและสร้างเครือข่าย
     5. จัดทำหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
 
เป้าหมาย
     1. ประชากรก่อนวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการเตรียมความพร้อม
     2. ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์บังคับทุกคนในเขตบริการ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     3. ผู้เรียนทุกคนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
     4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
     5. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายในและภายนอกองค์กร
     6. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บันทึกข้อมูลโดย นายภาณุพงศ์ จินะทอง ผู้ดูแลระบบ