คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวรัชดาภรณ์ จันทร์ส่งแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวเกวลี ทองศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอัมพวัน จันทร์แก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจันทร์แรม สุดใจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1