กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางศิริอร สุทธิพิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชนาภรณ์ ชัยฉิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1