กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุศรินท์ นวเลิศปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุณีย์ โพชนุกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีใหม่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนวลฉวี แห่สถิตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2