กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลินดา ศรีใส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนีย์ ดำเพ็ชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1