กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภาณุพงศ์ จินะทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาว มะลินี สุขแปะฮ้าว
ครูอัตราจ้าง