กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภาณุพงศ์ จินะทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1