คณะผู้บริหาร

นางกาญจนา สังข์สี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุณีย์ โพชนุกูล
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวพรพรรณ สูงสง่า
หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร

นางบุศรินท์ นวเลิศปัญญา
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นางเกวลี ทองศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายภาณุพงศ์ จินะทอง
หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน